Usługi Księgowe

Usługi Księgowe

W ramach których świadczona jest obsługa podmiotów działających według prawa handlowego, jak i w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Obsługujemy:

 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółki Akcyjne
Fundacje i Stowarzyszenia
Związki Zawodowe
Jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (18% oraz 32%) , poprzez podatek liniowy 19%, a także ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową.

Zapewniamy prowadzenie ewidencji w formie:

 

Ksiąg handlowych.

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Karty podatkowej.

 

Dokonujemy przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych podmiotu z  równoczesnym powiadomieniem Urzędu Skarbowego. Następuje ustalenie obiegu dokumentów, analiza obowiązującego planu kont, dostosowanie procedur do obowiązujących rozwiązań prawnych.

 

  • Zapewniamy prowadzenia ewidencji w sposób rzetelny i jasny, sporządzając comiesięczne zestawienie obrotów, rachunku wyników i bilansu.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
  • Sporządzanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych.
  • Reprezentowanie kontrahenta przed organami podatkowymi.
  • Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, PFRON i innych wymaganych przepisami prawa.
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.