Księga przychodów i rozchodów

Ewidencja operacji gospodarczych.

Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  ewidencji wyposażenia.
Sporządzanie rozliczeń rocznych.
Możliwość odbioru dokumentów