Księgi Rachunkowe

Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont.

  • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS i NBP.
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz sporządzanie deklaracji VAT UE.
  • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
  • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi.
  • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym.
  • Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
  • Możliwość odbioru dokumentów